Kennisbank

De NDP kennisbank

Het Nationaal Dakenplan verbindt diverse partners aan elkaar die door kennisindeling versneld antwoord vinden op dak- gerelateerde vragen. De in het netwerk bestaande en opgedane kennis wordt gebundeld in kennisdocumenten die in de NDP Kennisdatabank te vinden zijn. 

Handreiking Groen-Gele daken

Deze handreiking is voor hen die meer willen weten over de mogelijkheid zonnepanelen en groen te combineren, of beter nog: te integreren op het dak. 
Politici die zich oriënteren op hoe zij maatschappelijke opgaven kunnen realiseren; beleidsmakers die efficiënt met ruimte willen omgaan en informatie kunnen gebruiken voor het maken van het bijbehorende (dak)beleid; adviseurs en architecten die kennis over deze integratie (of combinatie) willen opschroeven. Mensen uit de zonnepanelen- en groendakbranche.
Downloaden

Handreiking Blauw-groene daken

In deze handreiking lees je meer over de kansen die een waterbergende laag aan een groen dak biedt. Sterker nog, je zou kunnen stellen: ‘zonder blauw geen groen’. Want planten en bomen hebben nou eenmaal water nodig om te overleven. Maar andersom is ook waar! Het groen komt de waterhuishouding in brede zin ten goede.

Deze handreiking gaat in op al deze voordelen, toont inspirerende voorbeelden en dient als bewegwijzering in de vele aspecten van blauw-groene daken, zonder dat u zelf specialist hoeft te zijn. 
Downloaden

Facts & Values Multifunctionele daken

Energieproductie, wateropvang, natuur of extra sociale ruimte: het kan allemaal op het dak. Daarvoor zijn wel stimulerende wet- en regelgeving en goede financieringskansen nodig. De partners van het Nationaal Dakenplan werken aan die basisvoorwaarden om meer multifunctionele daken aan te leggen. Kwalitatieve informatievoorziening is daarbij essentieel. Daarom presenteren wij dit document waarbinnen je feiten en cijfers met betrekking tot multifunctionele daken vindt én fabels weerlegd worden.
Downloaden

Handreiking Gebruiksdak

Een gebruiksdak, ook wel het rode dak genoemd, benut het dakoppervlak als extra leeflaag. Het zijn verharde daken bedoeld voor sociale activiteiten. Op rode daken komen mensen samen om elkaar teontmoeten en te recreëren. 

Zo worden er op grote hoogte speelpleinen voor kinderen, dakterrassen, rooftopbars of een sportdaken gecreëerd. In steeds drukker wordende steden benutten rode daken zo extra efficiënt de beschikbare ruimte.
Downloaden

Handreiking Dakbeleid

IN CONCEPT - Binnen het speerpunt Verankering in Beleid heeft een viertal koplopende gemeentes - Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam - gezamenlijk de Factsheet Dakbeleid opgesteld. Doel van de factsheet is om ook andere overheden te inspireren om dakbeleid binnen de organisatie te laten landen én maatschappelijke meerwaarde te creëren met stimulerend beleid.
Downloaden

ENGLISH VERSION - Facts & Values multifunctional Roofs

Energy production, water collection, more nature or extra social space – all this and more can take place on rooftops. However, this requires enabling laws, stimulating regulations and good funding opportunities. The partners of the National Roof Plan are working on these basic conditions to build more multifunctional roofs across the country. Qualitative information is essential for this. For this reason, we present this document that compiles the facts and figures on multifunctional roofs and refutes common myths and misconceptions.
Downloaden

Handreiking: Van dakbeleid naar dakenlandschappen

Vanuit het Nationaal Dakenplan werken koplopende gemeenten op het gebied van dakbeleid samen binnen een ‘Community of Practice’. De groep bestaat uit 8 gemeenten. Gestart met de G4 (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht) en begin 2024 aangevuld met Zoetermeer, Haarlem, Enschede en Almere. De insteek van de CoP is om beschikbare kennis op het gebied van dakbeleid beter te delen én samen te verdiepen.  
In de Handreiking ‘Van Dakbeleid naar Dakenlandschappen’ hebben we de handvaten die uit deze CoPsessies kwamen, samengevat in praatplaten. Graag inspireren we hiermee ook andere overheden om met dakbeleid aan de slag te gaan.
Downloaden

Handreiking Natuurdaken

Natuurdaken zijn daken waarbij het versterken van de (lokale) natuur en biodiversiteit centraal staat. Natuurdaken hebben een natuurlijke (vegetatie)bedekking die bij de directe omgeving van het dak past. Dat kunnen grassen, kruiden of struiken zijn, maar ook zand, grind, schelpen of combinaties hiervan. De essentie is dat de bestaande natuur in de omgeving van het dak wordt versterkt of verrijkt.

Deze handreiking staat vol met verschillende soorten groene daken om je te inspireren. Ook vind je er een uitgebreide uitleg over hoe je ze aanlegt. Groene daken zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ze helpen je ook om hittestress en wateroverlast te voorkomen. En je kunt ze combineren met zonnepanelen.
Downloaden

Kansen van een waardegericht systeem

Nationaal Dakenplan doet al geruime tijd onderzoek naar nieuwe financieringsmethoden voor multifunctionele daken. Multifunctioneel dakgebruik komt nog maar weinig op gang. Een vaak gehoord argument is daarbij dat het financieel niet haalbaar zou zijn.Maar wat gebeurt er als we de euro’s loslaten en in plaats daarvan naar waarden gaan kijken? Hoe komen we vanuit waardengericht denken tot meer vierkante meters aan multifunctionele daken? In opdracht van Nationaal Dakenplan onderzocht THRIVE welk perspectief het beste van toepassing is op de daken.
Downloaden

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy