NDP reageert op Bbl

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had een online consultatie uitstaan over het ‘besluit tot wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’. Sluitingsdatum van de consultatie was 5 februari 2021. Ter tafel lag een uitbreiding van de juridische mogelijkheden voor gemeente om industriële duurzame daken te stimuleren. Omdat wij in de voorliggende notitie te weinig over ‘multifuntionaliteit’ vermeld zagen, is er namens NDP de volgende reactie ingediend:

Met veel interesse hebben de partners van het Nationaal Daken Plan kennisgenomen van het voornemen om het Nederlandse daklandschap te verduurzamen. Wij zijn van mening dat de ambitie nog hoger kan door het stapelen van functies die elkaar versterken; zoals wateropvang, vergroening, biodiversiteit, gezondheid, gebruiksruimte en energie. Bijvoorbeeld het rendement van zonnepanelen is hoger op vegetatiedaken. Bovendien hebben groene daken een belangrijke functie in de klimaatadaptatie van het stedelijk gebied en het bouwwerk zelf. We willen vragen om deze multifunctionaliteit van het dak – groen plus tenminste een andere functie- te borgen in het BBL. Dit sluit aan bij de overheidsambitie zoals uitgesproken in de NOVI en bij de uitgangspunten van het programma natuur en meer specifiek de agenda natuurinclusief. Bijgevoegd treft u de facts & values van multifunctionele daken met de cijfermatige onderbouwing.

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy